වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ : වතුරෙ ජීවත් වෙන සත්තු කරන ඇග හිරි වැටෙන අරැම පුදුම වැඩ
 

 
711
 
673
 
629
 
718
 
620
 
678
 
602
 
684
 
558
 
796
 
577
 
590
 
546
 
769
 
593
 
604
 
707
 
665
 
736
 
572
 
667
 
654
 
604
 
720
 
778