නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො : නාන්න කම්මැළි මෙයාලව නාවන්න ගිහින් මිනිස්සුන්ට වෙන්නෙ මොකක්ද බලන්නකො
 

 
1114
 
1092
 
1024
 
1145
 
1012
 
1035
 
988
 
1109
 
937
 
1204
 
953
 
1009
 
951
 
1138
 
1010
 
1010
 
1105
 
1060
 
1118
 
1114
 
1017
 
1049
 
998
 
1068
 
1226