විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
824
 
764
 
732
 
827
 
729
 
772
 
699
 
781
 
664
 
905
 
689
 
702
 
648
 
870
 
702
 
712
 
800
 
779
 
834
 
668
 
762
 
764
 
705
 
812
 
880