විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
1177
 
1166
 
1087
 
1214
 
1087
 
1100
 
1067
 
1185
 
1008
 
1260
 
1028
 
1084
 
1019
 
1216
 
1084
 
1085
 
1183
 
1141
 
1188
 
1212
 
1081
 
1111
 
1066
 
1125
 
1300