එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා : එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා
 

 
879
 
832
 
777
 
875
 
776
 
823
 
761
 
829
 
714
 
945
 
737
 
748
 
701
 
915
 
763
 
768
 
856
 
834
 
886
 
734
 
814
 
814
 
755
 
861
 
938