එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා : එක ගවුම බලන්නකො කී විදිහකට අදිනවද කියලා
 

 
718
 
676
 
634
 
726
 
627
 
682
 
610
 
688
 
562
 
803
 
583
 
594
 
551
 
772
 
600
 
609
 
711
 
672
 
743
 
577
 
672
 
663
 
612
 
730
 
781