කෑම අතුරුදහන් වන අවන්හලක් : කෑම අතුරුදහන් වන අවන්හලක්
 

 
1175
 
1165
 
1085
 
1214
 
1086
 
1100
 
1066
 
1185
 
1007
 
1260
 
1025
 
1082
 
1019
 
1214
 
1083
 
1085
 
1182
 
1140
 
1187
 
1211
 
1081
 
1110
 
1066
 
1124
 
1297