මේකප් දාපු කෙල්ලෙක්ව නම් බදින් නෑ මේක බැලුවොත්. : මේකප් දාපු කෙල්ලෙක්ව නම් බදින් නෑ මේක බැලුවොත්.
 

 
711
 
673
 
629
 
718
 
621
 
679
 
602
 
684
 
558
 
796
 
577
 
590
 
546
 
769
 
594
 
605
 
708
 
665
 
736
 
572
 
667
 
654
 
605
 
720
 
778