දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි : දෙවියනි ඔබ මැවූ ලොව පුදුමයි
 

 
1116
 
1094
 
1026
 
1148
 
1014
 
1037
 
990
 
1110
 
938
 
1206
 
955
 
1012
 
953
 
1141
 
1013
 
1013
 
1107
 
1064
 
1121
 
1116
 
1019
 
1052
 
1001
 
1071
 
1227