ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො : ඔට්ටුයි බැරැවට පුළුවන් නම් හිනා නොවි බලන්නකො
 

 
1174
 
1165
 
1083
 
1212
 
1085
 
1097
 
1064
 
1182
 
1006
 
1257
 
1023
 
1082
 
1018
 
1210
 
1080
 
1083
 
1181
 
1139
 
1186
 
1207
 
1078
 
1107
 
1064
 
1123
 
1296