ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ : ඔලු දෙකේ බල්ලො දැකලා තියෙනවද. බලන්නකො පාලු පාරවල් වල ඉදන් මේ බල්ලො කරන වැඩ
 

 
712
 
674
 
629
 
719
 
621
 
679
 
604
 
685
 
558
 
797
 
578
 
591
 
547
 
769
 
594
 
605
 
708
 
666
 
737
 
572
 
667
 
655
 
605
 
721
 
778