ගැණු අයගෙ සායවල් උස්සන මේ අන්ධ මනුස්සයට අන්තිමේදි ගෑණු අය කරන වැඩේ : ගැණු අයගෙ සායවල් උස්සන මේ අන්ධ මනුස්සයට අන්තිමේදි ගෑණු අය කරන වැඩේ
 

 
711
 
673
 
629
 
718
 
621
 
679
 
602
 
685
 
558
 
796
 
578
 
590
 
546
 
769
 
594
 
605
 
708
 
665
 
736
 
572
 
667
 
654
 
605
 
721
 
778