බලන්නකො මේ වදුරට නැට්ටක් පේන්න බැරි හැටි : බලන්නකො මේ වදුරට නැට්ටක් පේන්න බැරි හැටි
 

 
442
 
234
 
442
 
377
 
241
 
389
 
335
 
234
 
272
 
358
 
404
 
444
 
387
 
430
 
285
 
380
 
359
 
261
 
383
 
244
 
277
 
453
 
438
 
388
 
245