බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද : බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද
 

 
291
 
383
 
323
 
461
 
341
 
454
 
286
 
462
 
458
 
451
 
300
 
374
 
325
 
427
 
259
 
315
 
367
 
302
 
430
 
433
 
414
 
376
 
340
 
255
 
328