බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද : බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද
 

 
393
 
462
 
293
 
319
 
253
 
441
 
371
 
355
 
414
 
413
 
287
 
397
 
316
 
431
 
385
 
473
 
407
 
405
 
393
 
241
 
297
 
407
 
270
 
264
 
292