බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද : බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද
 

 
421
 
323
 
412
 
369
 
335
 
270
 
286
 
 
400
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
462
 
 
2
 
 
242
 
 
1
 
 
2