බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද : බදුල්ලෙන් කෝච්චිය හරවන හැටි බලමු ද
 

 
384
 
285
 
269
 
368
 
476
 
344
 
242
 
462
 
308
 
232
 
400
 
432
 
443
 
412
 
453
 
443
 
397
 
371
 
430
 
371
 
395
 
400
 
336
 
242
 
317