බලමුද ඩොල්ෆින්ලගෙ සුපිරිම වැඩ ටිකක් : බලමුද ඩොල්ෆින්ලගෙ සුපිරිම වැඩ ටිකක්
 

 
383
 
452
 
283
 
311
 
246
 
435
 
364
 
348
 
409
 
408
 
280
 
389
 
310
 
423
 
375
 
464
 
398
 
396
 
386
 
233
 
288
 
399
 
262
 
257
 
284