බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
474
 
436
 
391
 
479
 
369
 
461
 
380
 
447
 
339
 
554
 
337
 
370
 
338
 
524
 
353
 
382
 
462
 
448
 
500
 
341
 
440
 
411
 
371
 
498
 
492