බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
641
 
593
 
559
 
638
 
545
 
604
 
522
 
608
 
490
 
725
 
499
 
516
 
469
 
695
 
516
 
523
 
637
 
595
 
654
 
498
 
598
 
576
 
520
 
649
 
689