බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා : බලන්නකො මුහුණු කීයක්ද කියලා
 

 
472
 
353
 
400
 
460
 
301
 
231
 
288
 
476
 
321
 
421
 
495
 
459
 
460
 
347
 
454
 
416
 
444
 
319
 
258
 
283
 
369
 
268
 
259
 
440
 
386