පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
295
 
320
 
423
 
384
 
428
 
387
 
413
 
479
 
312
 
334
 
266
 
457
 
392
 
375
 
427
 
443
 
302
 
413
 
330
 
445
 
401
 
488
 
423
 
421
 
409