පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
326
 
425
 
277
 
398
 
313
 
390
 
273
 
484
 
271
 
288
 
267
 
451
 
295
 
314
 
401
 
397
 
424
 
280
 
384
 
338
 
307
 
441
 
409
 
314
 
330