පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
475
 
439
 
393
 
481
 
372
 
463
 
382
 
449
 
340
 
556
 
339
 
372
 
342
 
526
 
354
 
386
 
467
 
450
 
502
 
343
 
441
 
413
 
373
 
500
 
495