පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ : පාරේ වැටිලා තියෙන ඩොලර් 100 ට වෙන වැඩේ බලන්නකෝ
 

 
609
 
565
 
523
 
599
 
509
 
573
 
486
 
568
 
450
 
685
 
465
 
480
 
437
 
650
 
475
 
489
 
598
 
565
 
620
 
465
 
567
 
533
 
485
 
619
 
643