කේෂාලංකාර - Hair Articles

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමට කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

උත්සවයකට යන්න කදිම විලාසිතාවක්

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

කෙසෙල් යුෂ මගින් කෙස් කලඹ රැක ගන්නා හැටි

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍යය මුල සිටම ඉගෙන ගනිමු

ආයුර්වේද රූපලාවන්‍යය මුල සිටම ඉගෙන ගනිමු

තාක්‍ෂණය නොදියුණු කාලේ කොණ්ඩ මෝස්තර කළේ කොහොමදරෑ - ප්‍රවීණ චිත්‍රපට කේශාලංකරණ ශිල්පී සෑම් පෙරේරා

තාක්‍ෂණය නොදියුණු කාලේ කොණ්ඩ මෝස්තර කළේ කොහොමදරෑ - ප්‍රවීණ චිත්‍රපට කේශාලංකරණ ශිල්පී සෑම් පෙරේරා

ගවුමින් සැරසෙන යුවතියට අපුරු විලාසිතාවක්

ගවුමින් සැරසෙන යුවතියට අපුරු විලාසිතාවක්

අකලට කොන්ඩය සුදු වීමට විශ්ම්ත දේශීය සත්කාර

අකලට කොන්ඩය සුදු වීමට විශ්ම්ත දේශීය සත්කාර

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

මිනි ගවුමට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

මිනි ගවුමට කදිම කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

හිසකෙන් වර්ණ ගැන්වීම ගෙදරදි නම් කරන්නම එපා

හිසකෙන් වර්ණ ගැන්වීම ගෙදරදි නම් කරන්නම එපා

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

ඔබේ කෙස් කලඹට හැලී යන්නටවත් ල දුඹුරු පැහැ ගන්නවත්

පහතරට මනාලියකට කදිම විලාසිතාවක්

පහතරට මනාලියකට කදිම විලාසිතාවක්

ගවුමට මෙන්ම සාරියටද කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමට මෙන්ම සාරියටද කදිම කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

හිසකෙස් රැකගන්න නම් මේ ගැන හිතන්න වේවි

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

දිගු කෙස් කළඹකින් මනරම් මෝස්තරයක්

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

හිතට වද දෙන හිස් හොරි පළවා හරිමු

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

යෞවනියන්ට කදිම සරල කොණ්ඩා විලාසිතාවක්

නව යෞවනයට කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

නව යෞවනයට කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

සති තුනකින් හිස්හොරි නිට්ටාවටම සුවකර ගන්න ඕනෙද?

සති තුනකින් හිස්හොරි නිට්ටාවටම සුවකර ගන්න ඕනෙද?

More News »

add_one