කේෂාලංකාර - Hair Articles

කෙස් රැළි නැති කිරීම

කෙස් රැළි නැති කිරීම

සෑම හිසේ සම ගැලවී යාමක්ම හිස්හොරි නොවේ

සෑම හිසේ සම ගැලවී යාමක්ම හිස්හොරි නොවේ

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

කෙටි කොණ්ඩයකට මොන තරම් ලස්සනක් ද?

මුහුණේ හැඩය ඉස්මතු වෙන්න හෙයාර් කට් එකක්

මුහුණේ හැඩය ඉස්මතු වෙන්න හෙයාර් කට් එකක්

හිස කෙස් ඩයි කිරීම

හිස කෙස් ඩයි කිරීම

ගවුමෙන් සැරසෙන යුවතියට ඔබින කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

ගවුමෙන් සැරසෙන යුවතියට ඔබින කොණ්ඩා මෝස්තරයක්

හිස්හොරි වඳ කරන්නට මේ උපදෙස් පිළිපදින්න

හිස්හොරි වඳ කරන්නට මේ උපදෙස් පිළිපදින්න

සාරියටත්ල ඔසරියටත් ගැළපෙන කොණ්ඩා විලාසිතා

සාරියටත්ල ඔසරියටත් ගැළපෙන කොණ්ඩා විලාසිතා

හිසට නිවැරැදිව ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර් යෙදීම

හිසට නිවැරැදිව ෂැම්පු හා කන්ඩිෂනර් යෙදීම

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේදී සැලකිලිමත් වියයුතු කරුණු රැසක්

හිසකෙස් වර්ණ ගැන්වීමේදී සැලකිලිමත් වියයුතු කරුණු රැසක්

පෙරළිකාර තාරුණ්‍යයට නව විලාසිතාවක

පෙරළිකාර තාරුණ්‍යයට නව විලාසිතාවක

හිස් හොරි ඇතිවීම සහ ඵ්වා වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

හිස් හොරි ඇතිවීම සහ ඵ්වා වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

දිගු, තුනී කොණ්ඩයකට සමන්තගෙන් හොඳ විසඳුමක්

දිගු, තුනී කොණ්ඩයකට සමන්තගෙන් හොඳ විසඳුමක්

නිරෝගී කෙස් කලඹක් හිමි යුවතියන්ගේ - රහස් 9ක්

නිරෝගී කෙස් කලඹක් හිමි යුවතියන්ගේ - රහස් 9ක්

භිස කෙස්වල ස්වභාවය හඳුනා ගෙන ඊට සුදුසු සත්කාර කරමු

භිස කෙස්වල ස්වභාවය හඳුනා ගෙන ඊට සුදුසු සත්කාර කරමු

කර්ලිල වියළි කොණ්ඩයකට හෙයාර් කට් ඵකක්

කර්ලිල වියළි කොණ්ඩයකට හෙයාර් කට් ඵකක්

අකලට කෙස් සුදු වන හේතු සහ පිළියම්

අකලට කෙස් සුදු වන හේතු සහ පිළියම්

රැලි කොණ්ඩයක් නිවැරදිව පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද?

රැලි කොණ්ඩයක් නිවැරදිව පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද?

අදින් පටන් ගන්නා ඔබේ කොණ්ඩයේ ප්‍රශ්නවලට සමන්තගෙන් හෙයාර් කට්

අදින් පටන් ගන්නා ඔබේ කොණ්ඩයේ ප්‍රශ්නවලට සමන්තගෙන් හෙයාර් කට්

කෙටි කෙස් කළඹට ගැළපෙන විලාසිතා

කෙටි කෙස් කළඹට ගැළපෙන විලාසිතා

More News »

add_one