ජීවීතය සුන්දරද - happy life

කකුල් පැලෙනවාට සරළ ආයුර්වේද ඛෙහෙත්

කකුල් පැලීම නිසා තරුණියන්ගේ පාද එයින් අවලස්සන වීමත්, වේදනාවත්, අපහසුතාවයට පත් වීමත් සිදු වෙනවා. අද තරුණියන් අතර සුලබ ලෙස මෙම රෝගී තත්වය දැක ගන්න පුළුවන්. මෙයින් ඇතිවන මානසික පීඩනය සහ පාදයේ විළුඹේ ඇති වන පැලීම් නිසා ඇතැම් විට සුළු වශයෙන් රුධිරය වහනය වීමත්

More News »

add_one