සෞඛය - health_life

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන චර්ම රෝගවලට නිසි ප්‍රතිකාර නොකළහොත් වකුගඩු රෝග අවදානමක්

කුඩා දරුවන්ට ඇතිවන චර්ම රෝගවලට නිසි ප්‍රතිකාර නොකළහොත් වකුගඩු රෝග අවදානමක්

මගේ නහය ගඳ ගහනවා

මගේ නහය ගඳ ගහනවා

පැය 6කට වරක්ද? පැය 8කට වරක්ද?

පැය 6කට වරක්ද? පැය 8කට වරක්ද?

මානසික ආතතිය හා කාර්ය බහුලත්වය නිසා දෑස්වලට ඇතිවිය හැකි ගැටලු

මානසික ආතතිය හා කාර්ය බහුලත්වය නිසා දෑස්වලට ඇතිවිය හැකි ගැටලු

අනේ මගේ ඔළුව කැරකෙනවා

අනේ මගේ ඔළුව කැරකෙනවා

ආර්තවහරණයෙන් පසු හෝර්මෝන ලබා ගන්නා කාන්තාවන්ට පියුරු පිළිකා අවදානම වැඩියි

ආර්තවහරණයෙන් පසු හෝර්මෝන ලබා ගන්නා කාන්තාවන්ට පියුරු පිළිකා අවදානම වැඩියි

අක්ෂි ආබාධ සුළු කොට තැකීමෙන් අන්ධභාවයට පවා පත්විය හැකියි

අක්ෂි ආබාධ සුළු කොට තැකීමෙන් අන්ධභාවයට පවා පත්විය හැකියි

හර්නියා දිගින් දිගටම පවතින්නේ නම් සැත්කමක් කළ යුතුයි

හර්නියා දිගින් දිගටම පවතින්නේ නම් සැත්කමක් කළ යුතුයි

නාසයේ මස්දළු ඇතිවීමට දිගු කාලීන පීනස ප්‍රධාන හේතුවක්

නාසයේ මස්දළු ඇතිවීමට දිගු කාලීන පීනස ප්‍රධාන හේතුවක්

පංචකර්මයට පෙර පූර්ව කර්මය අනිවාර්යයි

පංචකර්මයට පෙර පූර්ව කර්මය අනිවාර්යයි

ඖෂධ මඟින් සිරුරට ඇතුළුවන අහිතකර රසායනවලින් වැළකෙමු

ඖෂධ මඟින් සිරුරට ඇතුළුවන අහිතකර රසායනවලින් වැළකෙමු

සිරුරේ අපවිත්‍ර දෝෂ බැහැර කරන පංච කර්මය

සිරුරේ අපවිත්‍ර දෝෂ බැහැර කරන පංච කර්මය

කුඩා දරුවන්ට නිතරම සෙම්ගෙඩි ඇතිවන්නේ ඇයි?

කුඩා දරුවන්ට නිතරම සෙම්ගෙඩි ඇතිවන්නේ ඇයි?

දරුවා හඬන විට නාභිය අසලින් ගෙඩියක් පිටතට නෙරා එනවාද?

දරුවා හඬන විට නාභිය අසලින් ගෙඩියක් පිටතට නෙරා එනවාද?

මුහුණේ අස්ථි බිඳීම් බොහෝදුරට සිදුවන්නේ මෝටර් සයිකල් අනතුරු නිසයි

මුහුණේ අස්ථි බිඳීම් බොහෝදුරට සිදුවන්නේ මෝටර් සයිකල් අනතුරු නිසයි

එක නිසා මල බැහැර කරන්නත් වෙලාවක් නැහැ

එක නිසා මල බැහැර කරන්නත් වෙලාවක් නැහැ

නහර ගැට ගැසීමට විසඳුමක් varicose vein

නහර ගැට ගැසීමට විසඳුමක් varicose vein

නින්දෙන් ගෙරවීම රෝගයක්!

නින්දෙන් ගෙරවීම රෝගයක්!

ඖෂධ මාත්‍රාව නිසි අයුරින් නොගත්තොත් ලෙඩේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්

ඖෂධ මාත්‍රාව නිසි අයුරින් නොගත්තොත් ලෙඩේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්

ඔබ භාවිතා කරන කණ්ණාඩිවල මෙවැනි විශේෂත්වයක් තිබේදැයි බලන්න

ඔබ භාවිතා කරන කණ්ණාඩිවල මෙවැනි විශේෂත්වයක් තිබේදැයි බලන්න

More News »

add_one