සෞඛය - health_life

එකම දේ නිරන්තරයෙන් කිරීම OCD රෝගයේ ලක්ෂණයක්

එකම දේ නිරන්තරයෙන් කිරීම OCD රෝගයේ ලක්ෂණයක්

කට රැක නොගත්තොත් ගැටලූ ගොඩයි

කට රැක නොගත්තොත් ගැටලූ ගොඩයි

අස්ථි සහ සන්ධිවලටත් ක්ෂය රෝගය

අස්ථි සහ සන්ධිවලටත් ක්ෂය රෝගය

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සිතට ගතට වදදෙන විසර ගෙඩි පිටුදකිමු

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

සමේ ඇතිවන පිළිකා හඳුනාගත හැකි ආකාරය

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

හිසෙහි ගල්වන ඩයි වර්ග නිසා මුත්‍රා ආසාදන ඇතිවනවා
කියන්නේ ඇත්තද?

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

දන්ත රෝගවලින් ආරක්ෂා වීමට නිවසේදීම ප්‍රතිකාර

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ලංකාවේ දැනට කර්ණශංඛ බද්ධ සැත්කම් 300ක් නිම කර අවසන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

ශල්‍යකර්මයක් නොකළොත් ඇපෙන්ඩිසයිටීස්වලදී ඇපන්ඩිස් එක පුපුරා යන්නට පුළුවන්

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

කෙණ්ඩ පෙරළෙන්නේ ඇයි?

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

සිවි කාච පැළඳීමෙන් ග්ලුකෝමා ඇතිවනවා යැයි කීම මිත්‍යාවක්

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

අපස්මාරය වැළඳුන විට රෝගියාගේ මුඛය තුළට කිසිවක් දමන්න එපා

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

පරිගණකය භාවිතා කළ යුතු නිවැරදි ක්‍රමවේදය ගැන ඔබ දන්නවාද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

ඉරුවාරදය වළක්වාගන්නට බැරිද?

ආඝාතය stroke ඇතිවීමට වැඩි බලපෑමක් ඇත්තේ කාන්තාවන්ටයි

ආඝාතය stroke ඇතිවීමට වැඩි බලපෑමක් ඇත්තේ කාන්තාවන්ටයි

කකුලේ ඇඟිලි දියමැටියෝ කාලා

කකුලේ ඇඟිලි දියමැටියෝ කාලා

බෙල්ලයි කිහිල්ලයි කළු වෙලා

බෙල්ලයි කිහිල්ලයි කළු වෙලා

දියවැඩියාව නිසා නියපොතු නරක් වෙනවාද?

දියවැඩියාව නිසා නියපොතු නරක් වෙනවාද?

දහඩිය ගඳ ඉවසන්න බැහැ

දහඩිය ගඳ ඉවසන්න බැහැ

හතිය හදවත් රෝගවල පූර්ව ලක්ෂණයක්ද?

හතිය හදවත් රෝගවල පූර්ව ලක්ෂණයක්ද?

More News »

add_one