සෞඛය - health_life

දවසේ වැඩි කාලයක් පරිගණකය ඔබේ දෑසේ ගැටෙනවාද?

දවසේ වැඩි කාලයක් පරිගණකය ඔබේ දෑසේ ගැටෙනවාද?

මිනිස් ජීවිතයට මරණීය තර්ජන එල්ල කරන දුම්වැටිය

මිනිස් ජීවිතයට මරණීය තර්ජන එල්ල කරන දුම්වැටිය

අවසාන තත්පරයේදී දිවි ගලවා දෙන Basic Life Support

අවසාන තත්පරයේදී දිවි ගලවා දෙන Basic Life Support

ශ්‍රවණ ආධාරක පැළඳීම ලැජ්ජාවට කරුණක් නොවේ

ශ්‍රවණ ආධාරක පැළඳීම ලැජ්ජාවට කරුණක් නොවේ

ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත සීනිවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක්

ජනාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත සීනිවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක්

බෙහෙත් වට්ටෝරු සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන නිසි අවබෝධය නැතිනම් රෝගය උත්සන්න විය හැකියි

බෙහෙත් වට්ටෝරු සහ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන නිසි අවබෝධය නැතිනම් රෝගය උත්සන්න විය හැකියි

ඔබේ ජීවිතයත් අනතුරේද?

ඔබේ ජීවිතයත් අනතුරේද?

කූඩැල්ලා කෑවොත් විස වෙයි

කූඩැල්ලා කෑවොත් විස වෙයි

දිගු කාලීන ඖෂධ ලබාගන්නා වැඩිහිටියන්ට අතුරු ආබාධ වැඩිය

දිගු කාලීන ඖෂධ ලබාගන්නා වැඩිහිටියන්ට අතුරු ආබාධ වැඩිය

වර්ණ - පුද්ගලයන් - අකුරු නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට නොහැකිද?

වර්ණ - පුද්ගලයන් - අකුරු නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට නොහැකිද?

කඩිනම් ප්‍රතිකාර වෙත යොමුවිය යුතු Brain Attack

කඩිනම් ප්‍රතිකාර වෙත යොමුවිය යුතු Brain Attack

රෝහලක බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයෙන් :ධඡෘ- ප්‍රතිකාර ගන්නා ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වන්න

රෝහලක බාහිර ප්‍රතිකාර අංශයෙන් :ධඡෘ- ප්‍රතිකාර ගන්නා ඔබ මේ පිළිබඳව දැනුවත් වන්න

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

More News »

add_one