සෞඛය - health_life

අදින් පස්සෙ කොට්ටෙ යටට ජංගම දුරකථනය තහනම්...

අදින් පස්සෙ කොට්ටෙ යටට ජංගම දුරකථනය තහනම්...

උදරය ඉදිරියට නෙරා එන්නේ කිනම් හේතු නිසාද?

උදරය ඉදිරියට නෙරා එන්නේ කිනම් හේතු නිසාද?

ඔබට වැළදී ඇත්තේ ඩෙංගු උණද කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

ඔබට වැළදී ඇත්තේ ඩෙංගු උණද කියලා හරියටම දැනගන්නේ කොහොමද?

නිවැරදිව ඉන්සියුලින් මාත්‍රාව එන්නත් කරන ආකාරය

නිවැරදිව ඉන්සියුලින් මාත්‍රාව එන්නත් කරන ආකාරය

ඔබේ අක්ෂි දුර්වලතාවයට ලබා ගන්නා කාචය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ අක්ෂි දුර්වලතාවයට ලබා ගන්නා කාචය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

හංගන්නට බැරි කැස්ස

හංගන්නට බැරි කැස්ස

ක්ලාන්තය රෝගයක්ද?

ක්ලාන්තය රෝගයක්ද?

අවු.60 ඉක්මවු පුරුෂයන්ට වැළඳිය හැකි පුරස්ථ ග්‍රන්ථී ආශ්‍රිත රෝග

අවු.60 ඉක්මවු පුරුෂයන්ට වැළඳිය හැකි පුරස්ථ ග්‍රන්ථී ආශ්‍රිත රෝග

රසායනාගාර පරීක්ෂන මඟින් රෝග නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකියි

රසායනාගාර පරීක්ෂන මඟින් රෝග නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකියි

වැරදි කණ්ණාඩි රාමුව නිසා පෙනීමේ ගැටලු මතුවෙනවා

වැරදි කණ්ණාඩි රාමුව නිසා පෙනීමේ ගැටලු මතුවෙනවා

හංගන්නට බැරි කැස්ස

හංගන්නට බැරි කැස්ස


ගර්භාෂ පිළිකාවකට හේතුවන අවදානම් සාධක


ගර්භාෂ පිළිකාවකට හේතුවන අවදානම් සාධක

කනේ කලාඳුරු කිසිවිටක කොට්න්ඩබ් යොදා ශුද්ධ කරන්න එපා!

කනේ කලාඳුරු කිසිවිටක කොට්න්ඩබ් යොදා ශුද්ධ කරන්න එපා!

කාපු ගමන් ඇඳට ගියොත් ගැස්ට්‍රයිටිස්

කාපු ගමන් ඇඳට ගියොත් ගැස්ට්‍රයිටිස්

දියවැඩියාවෙන් බේරෙන්න ප්ලාස්ටර් එකක් ගහන්න

දියවැඩියාවෙන් බේරෙන්න ප්ලාස්ටර් එකක් ගහන්න

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

More News »

add_one