සෞඛය - health_life

නිවැරදිව ඉන්සියුලින් මාත්‍රාව එන්නත් කරන ආකාරය

නිවැරදිව ඉන්සියුලින් මාත්‍රාව එන්නත් කරන ආකාරය

ඔබේ අක්ෂි දුර්වලතාවයට ලබා ගන්නා කාචය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

ඔබේ අක්ෂි දුර්වලතාවයට ලබා ගන්නා කාචය පිළිබඳ ඔබ දැනුවත්ද?

හංගන්නට බැරි කැස්ස

හංගන්නට බැරි කැස්ස

ක්ලාන්තය රෝගයක්ද?

ක්ලාන්තය රෝගයක්ද?

අවු.60 ඉක්මවු පුරුෂයන්ට වැළඳිය හැකි පුරස්ථ ග්‍රන්ථී ආශ්‍රිත රෝග

අවු.60 ඉක්මවු පුරුෂයන්ට වැළඳිය හැකි පුරස්ථ ග්‍රන්ථී ආශ්‍රිත රෝග

රසායනාගාර පරීක්ෂන මඟින් රෝග නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකියි

රසායනාගාර පරීක්ෂන මඟින් රෝග නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකියි

වැරදි කණ්ණාඩි රාමුව නිසා පෙනීමේ ගැටලු මතුවෙනවා

වැරදි කණ්ණාඩි රාමුව නිසා පෙනීමේ ගැටලු මතුවෙනවා

හංගන්නට බැරි කැස්ස

හංගන්නට බැරි කැස්ස


ගර්භාෂ පිළිකාවකට හේතුවන අවදානම් සාධක


ගර්භාෂ පිළිකාවකට හේතුවන අවදානම් සාධක

කනේ කලාඳුරු කිසිවිටක කොට්න්ඩබ් යොදා ශුද්ධ කරන්න එපා!

කනේ කලාඳුරු කිසිවිටක කොට්න්ඩබ් යොදා ශුද්ධ කරන්න එපා!

කාපු ගමන් ඇඳට ගියොත් ගැස්ට්‍රයිටිස්

කාපු ගමන් ඇඳට ගියොත් ගැස්ට්‍රයිටිස්

දියවැඩියාවෙන් බේරෙන්න ප්ලාස්ටර් එකක් ගහන්න

දියවැඩියාවෙන් බේරෙන්න ප්ලාස්ටර් එකක් ගහන්න

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

බර අඩු කරගන්නට ආහාර ගත යුත්තේ මෙහෙමයි

බර අඩු කරගන්නට ආහාර ගත යුත්තේ මෙහෙමයි

චර්ම රෝගයට බාහිර ප්‍රතිකාර විතරක් මදි

චර්ම රෝගයට බාහිර ප්‍රතිකාර විතරක් මදි

ආතරයිටීස් රෝගීන්ගේ ශරීරයේ බර අවම කරගැනීමට කළයුතු ව්‍යායාම්

ආතරයිටීස් රෝගීන්ගේ ශරීරයේ බර අවම කරගැනීමට කළයුතු ව්‍යායාම්

More News »

add_one