නිවාස සැලසුම් - House Plans

නිදන ඇඳ තැබීමට හොඳම තැන

වාස්තු ශිල්පයට අනුව ඔබගේ ගෘහය සකස්කර ගැනීම තුළින් ජීවිතය ඉතාමත් වාසනාවන්ත කරගැ

නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු නැහැ. ඔබ නොදත් වාස්තු රහස්

1. ඔබේ මුළුතැන්ගෙය නිවෙසේ ඉදිරිදොරට වඩා පසුපස          දොරට සමීපවන්නට පිහිටුවන්න 
2. නිවෙසේ කේන්ද්‍රයට වන්නට මුළුතැන්ගෙය පිහිටුවීම සුදුසු       නැහැ. එය අසුබ දෙයක් ලෙස සැලකෙනවා. 
3. ලිප් ස්ථානගත කිරීමේ දී ඒවා වැසිකිලිවල දොරටුවට      මුහුණපාන පරිදි නො පිහිටන බවට වගබ

More News »

add_one