නිවාස සැලසුම් - House Plans

ගිනි කතුර පිළිබඳ නිවැරැදි වාස්තු මතය

වාස්තු දෝෂ පිළිබඳ මත රැසක් ඇත. එයින් ප්‍රබල සංකල්පයක් ලෙස ගිනි කතුර සංකල්පය හඳුන්වා දිය

නිවසට බලපාන අභ්‍යන්තර දොෂ

නිවසක්‌ ඉදිකරන විට හෝ ඉදිකොට පදිංචිවී ඇත්නම් එම නිවසට බලපාන අභ්‍යන්තර දොaෂ ගැන ද සොයා බැලිය

නිවෙස හැඩ කිරීමේදී සිදුවන වාස්තු දෝෂ

වාස්තු ශිල්පයේදී නිවෙස සම්බන්ධයෙන් අවධානය ලක් කෙරෙන ප්‍රධාන අවස්ථා කිහිපයක් දැකගත හැකි වෙනවා

මුළුතැන්ගෙය පිහිටන දිශාව අනුව සුබාසුබ

නිවසක මුළුතැන්ගෙය ලබා දෙන සහාය ගැන සිංහල අවුරුදු සමය තරම් අපට කියාදෙන තවත් කාලයක් නැත. ඒ වගේම

More News »

add_one