නිවාස සැලසුම් - House Plans

මායිම් බිත්තියටම නිර්මාණය වු වැඩි ඉඩකඩක් ඇති දෙමහල් නිවසක්

මායිම් බිත්තියටම නිර්මාණය වු වැඩි ඉඩකඩක් ඇති දෙමහල් නිවසක්

තුන්පාරක් ඉදිකිරිම් කළ හැකි කාමර 03ක කුඩා දෙමහල් නිවසක්

මෙවර අප ඔබ වෙත ඉදිකරන්නේ නිදන කාමර 03ක් ඇති නවීන පන්නයේ සරල සැකැස්මකින් යුත් දෙමහල් නිවසක්

ලක‍ෂ 55 ත් අතර මුදලකට සාදා ගත හැකි සරළ නිවසක්

මෙම නිවස සැපසුම් අයත් බිම් මහල වර්ග අඩි 1060ක් පමණ වන අතර එයට විවෘත ආලින්දය, විසිත්ත කාමරය, කෑම කාමරය, පැන්ට්‍රිය

පර්චස් 07ක් වැනි කුඩා ඉඩමක් සහිත ඉඩමකට

නරා ඉංජිනියරින් ආයතනය මගින් මෙවර ඉදිරිපත් තරන්නේ පර්චස් 07ක් වැනි කුඩා ඉඩමක් සහිත ඉඩමකට

කලින් නිවසක් බලමු.  පසුව නිවස හදමු

අද ඉදිරිපත් කර තිඛෙන ප්‍රධාන ඡායාරූපයෙන් නිවස ඉදිරි පෙනුමෙන් අනෙක් කුඩා ඡායා රූප මගින් එම

More News »

add_one