මුළුතැන්ගෙය - Kitchen

මෂ්රූම් ක්‍රීම් පැස්ටා

පැස්තා හොඳින් තම්බා ගන්න.බටර් මෂ්රූම් (බිම් මල්)නිවිති,ලූනු,සිහින්ව කෑලි කපා ගන්න.දැන් තරමක

පොල් කිරිටොෆි

, සීනි සාස්පානකට දමා ළිපේ තබා හැඳි ගාමින් උතුරුවා ගන්න. ඉටි බින්දුවක පදමට එන විට පිටි හා වැනිලා යොදා බාගන්න. නිවුණු පසු බන්

රුලං


More News »

add_one