මුළුතැන්ගෙය - Kitchen

හනී මස්ටඩ් චිකන්


මෙහි සියලු ද්‍රව්‍ය හොඳින් මිශ්‍ර කොට චිකන් ඩ්‍රම්ස්ටික්වල හොඳින් තවරා ගන්න. පසුව ශීතකරණයේ පැය කිහිපයක්

රසම රස ලසඥ්ඥා හදමු...

අවශ්‍ය දෑ

බාගෙට තම්බාගත් ලසඥ්ඥා පාස්තා 500g

More News »

add_one