මුළුතැන්ගෙය - Kitchen

හනී මස්ටඩ් චිකන්


මෙහි සියලු ද්‍රව්‍ය හොඳින් මිශ්‍ර කොට චිකන් ඩ්‍රම්ස්ටික්වල හොඳින් තවරා ගන්න. පසුව ශීතකරණයේ පැය කිහිපයක්

More News »

add_one