මුළුතැන්ගෙය - Kitchen

කහ බත්


බිම්මල් කරියක් හදමු Mushroom Curry

බිම්මල් කියන්නේ ලොකු පුංචි කවුරුත් එක වගේම කන්න කැමැති ඉතාමත් ගුණ දායක කෑමක්.
කුකුළු මස් කරියක් වගේ හදා ගත්තම එකක් එක්ක වුණත් කන්න පුළුවන් කියන එක තමයි හැමෝගෙම මතය.

More News »

add_one