මුළුතැන්ගෙය - Kitchen

කළු දොදොල්

කරන්න. සීනි වලින් 1 kg ද එකතු කර හොදින් දියකර ගෙන ලිප තබා හොදින් උණුකරගනිමින් දිගටම හැදිගාන්න. ඉතිරි සීනි ටික වෙනම ලිප තබා පත් පැණි සාදා ගෙන එයද හැඳිගාන ගමන් මෙය

LENTIT SOUP


More News »

add_one