.
ඔරියෝ ට්‍රෆල් බ්‍රවුනීස් හරිම රසවත් - මුළුතැන්ගෙය
කොස් මදුලු මාළුව - මුළුතැන්ගෙය
පොළොස් ඇඹුල - මුළුතැන්ගෙය
පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි ව්‍යංජනය - මුළුතැන්ගෙය
 මොන්ගෝලියන් රයිස් - මුළුතැන්ගෙය
බිත්තර පිසින විවිධ ක්‍රම - මුළුතැන්ගෙය
තන්දූරි චිකන් බිරියානි - මුළුතැන්ගෙය
කැකිරි ඇඹුල - මුළුතැන්ගෙය
කැකිරි ඇඹුල - මුළුතැන්ගෙය
දියලබු ‍පොල් මැල්ලුම - මුළුතැන්ගෙය
දකුණේ ක්‍රමයට කොස් ඇටවලින් කෑම - මුළුතැන්ගෙය
මාරි බිස්කට් පුඩිං - මුළුතැන්ගෙය
ඉතාලි ක්‍රමයට චීස් පැස්තා - මුළුතැන්ගෙය
සිරුරේ උණුසුම් ගතිය සමනය කරන පාන වර්ග - මුළුතැන්ගෙය
කතුරුමුරුංගා මල් ඔම්ලට් - මුළුතැන්ගෙය
ගෙදරදී රසම රසට දැල්ලො ඩෙවල් එකක් හදාගන්න Recipe එකත් එක්කම මෙන්න - මුළුතැන්ගෙය
බිස්කට් වලින් හදන අතුරුපස වර්ග 5ක් රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න - මුළුතැන්ගෙය
කෙලවල්ලන් බොකු පිසීම - මුළුතැන්ගෙය
ආහාර පිසින්නට පෙර අහිතකර තෙල් ගැන දැනුවත් වන්න - මුළුතැන්ගෙය
මාළු කිරට පිළියෙල කිරීම - මුළුතැන්ගෙය
.