.
රුලං පොල් කේක් එකක් හදමුද? රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න හදන හැටි - මුළුතැන්ගෙය
දැල්ලන් පුරවා ඉවීම - මුළුතැන්ගෙය
තෙලෙන් බැද පිස ගත් මාළු - මුළුතැන්ගෙය
රසම රසට පැටිස් ගෙදරදීම හදාගන්න රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න – ඔයාලත් හදලම බලන්න - මුළුතැන්ගෙය
එළවළු චොප්සුයි - මුළුතැන්ගෙය
චොක්ලට් ලාවා කේක් - මුළුතැන්ගෙය
බේක් කරගත් ටර්කි - මුළුතැන්ගෙය
එග්ලස් කේක් - මුළුතැන්ගෙය
චොක්ලට් ලාවා කේක් - මුළුතැන්ගෙය
එළවළු අච්චාරු - මුළුතැන්ගෙය
හැමදාම උයන බත් වෙනුවට බත් උයන්න අලුත් ක්‍රම - මුළුතැන්ගෙය
නිර්මාංශ ආහාර මගින් පරිපූර්ණ ආහාර වේලක් - මුළුතැන්ගෙය
පොළොස් මාළුව - මුළුතැන්ගෙය
උදේට කන්න සොසේජ් ඇන්ඩ් ඔම්ලට් රෝල්ස් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
දැල්ලන් අච්චාරුව - මුළුතැන්ගෙය
චිකන් රෝල් - මුළුතැන්ගෙය
පොළොස් තෙම්පරාදුව - මුළුතැන්ගෙය
හාල් මැස්සන් අච්චාරු - මුළුතැන්ගෙය
ජින්ජර් පුඩිම - මුළුතැන්ගෙය
කකුළු බැඳුම - මුළුතැන්ගෙය
.