.
අන්නාසි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් - මුළුතැන්ගෙය
කප් කේක් - මුළුතැන්ගෙය
මීට් බෝල්ස් කරිය - මුළුතැන්ගෙය
මාළු සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
හෝටලේ කෑම ගෙදරටම - මුළුතැන්ගෙය
තන්දුරි චිකන් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
ෆේ‍රන්ච් බ්‍රෙඩ් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
මික්ස් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
බර්ගර් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස් විදියට බිත්තර රස විඳින්න අපෙන් රෙසිපි 5ක් - මුළුතැන්ගෙය
ඉස්සන් මසාලා - මුළුතැන්ගෙය
සති අන්තය රස ගන්වන රස ආහාරයක් - මුළුතැන්ගෙය
කජු බැදුම - මුළුතැන්ගෙය
රසම රස පැස්ටා කොත්තු - මුළුතැන්ගෙය
සුදුලූනු බැදුම - මුළුතැන්ගෙය
රසවත් මාළු ඇඹුල්තියල් - මුළුතැන්ගෙය
ඉස්සන් බැදුම - මුළුතැන්ගෙය
කන්න කන්න ආස හිතෙන චිකන් ඇන්ඩ් පයිනැපල් කෝල්ස්ලෝ සැලඩ් - මුළුතැන්ගෙය
ඉන්දියන් මාළු කරිය - මුළුතැන්ගෙය
මාළු ඔළු කරිය - මුළුතැන්ගෙය
.