.
ඉස්සන් මසාලා - මුළුතැන්ගෙය
කෑම නොකන පොඩ්ඩන්ට - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස් ම විදියකට නූඩ්ල්ස් කමු ද? - මුළුතැන්ගෙය
පුරවන ලද මාළුමිරිස් - මුළුතැන්ගෙය
රාත්‍රී ආහාරයට ප්‍රණීත ස්පැනිෂ් ඔම්ලට් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
විවේකී සති අන්තයේ අතුරුපසට එක්කර ගන්න රසවත් පාන් පුඩින් හදල බලමුද? - මුළුතැන්ගෙය
පාන් රෝල්ස් - මුළුතැන්ගෙය
ඉඳි ආප්ප බුරියානි - මුළුතැන්ගෙය
බත රස කරන්නට රසවත් උම්බලකඩ සම්බෝල හදමු - මුළුතැන්ගෙය
බ්‍රෙඩ් කැසරෝල් - මුළුතැන්ගෙය
ඉන්දියන් බිරියානි - මුළුතැන්ගෙය
මාළු රසයට සුවිශේෂී ටුනා ෆිෂ් සාදාගන්නා ආකාරය - මුළුතැන්ගෙය
මොක්ටේල් එකක් හදමුද? - මුළුතැන්ගෙය
බිත්තර කට්ලට් - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස්ම රසකට අල කරියක් - මුළුතැන්ගෙය
හාල්මැස්සන් රස තුනකින් - මුළුතැන්ගෙය
රස ගුණ පිරි මුරුංගා කොළ වලින් වෑංජන සකස් කරමු - මුළුතැන්ගෙය
තෝසේ - මුළුතැන්ගෙය
හෝටලේ කෑම ගෙදරටම - මුළුතැන්ගෙය
තායි චිකන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් - මුළුතැන්ගෙය
.