.
ෆ්‍රයිඩ් සැන්ඩ්විච් - මුළුතැන්ගෙය
මඤ්ඤොක්කා ක්‍රොකට් - මුළුතැන්ගෙය
ඉන්දියන් බිරියානි - මුළුතැන්ගෙය
දකුණට ආවේනික මාළු ඇඹුල්තියල් - මුළුතැන්ගෙය
අලංකාර හැඩයෙන් යුතු සත්තු දීසි - මුළුතැන්ගෙය
කකුළු බැඳුම fried crabs - මුළුතැන්ගෙය
චීස් කොත්තු - මුළුතැන්ගෙය
කොෆී කේක් | Coffe Cake - මුළුතැන්ගෙය
බැටර් ෆ්‍රයිඩ් සැමන් - මුළුතැන්ගෙය
පාන් පුඩිම| bread pudding - මුළුතැන්ගෙය
අල බෝල/ අල බොන්ඩා - මුළුතැන්ගෙය
කේක් හදන්න කලින්අපි දැනුවත් වෙමු - මුළුතැන්ගෙය
නිවසට පැමිණෙන අමුත්තන්ට වෙනස් රසයක පානයක් - මුළුතැන්ගෙය
රස වෑහෙන ටින්මාළු කරියක් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
මැන්ගෝ විත් චිකන් - මුළුතැන්ගෙය
කරවල මිශ්‍ර අඹ හොද්ද - මුළුතැන්ගෙය
කෑම වේලට පිළිකා කාරක එකතුවෙන හැටි - මුළුතැන්ගෙය
ඉතාලි කෑමක රස බලමු - මුළුතැන්ගෙය
රසම රස පැස්ටා කොත්තු - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස් ම විදියකට නූඩ්ල්ස් කමු ද? - මුළුතැන්ගෙය
.