.
උදේට කන්න සොසේජ් ඇන්ඩ් ඔම්ලට් රෝල්ස් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
මික්ස් වෙජිටබල් කරිය - මුළුතැන්ගෙය
බැදගත් ගොටුකොළ සම්බෝලය - මුළුතැන්ගෙය
වරකා පොල්කිරි මිල්ක් ෂේක් - මුළුතැන්ගෙය
තක්කාලි සහ ලොකු ලූනු මුදවපු කිරි සමග - මුළුතැන්ගෙය
වම්බටු සම්බෝලය - මුළුතැන්ගෙය
කොහිල අල සම්බෝලය - මුළුතැන්ගෙය
ග්‍රීන් ස්මූදි - මුළුතැන්ගෙය
කුකුල් මස් ව්‍යංජනය - මුළුතැන්ගෙය
ස්ට්‍රෝබෙරි ස්මූදි - මුළුතැන්ගෙය
අවුරුද්දට නිවසට එන අමුත්තන්ට අලුත් විදිහකට තේ කෝප්පයක් - මුළුතැන්ගෙය
උත්සව කාලෙට රසවත් කෑමක් - මුළුතැන්ගෙය
ආස්මී - මුළුතැන්ගෙය
කහ බත් - මුළුතැන්ගෙය
කොකිස් - මුළුතැන්ගෙය
අතිරස - මුළුතැන්ගෙය
සිංහල අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසයට පැණි වළලු හදමු - මුළුතැන්ගෙය
ටින්කිරි තල මස්කට් - මුළුතැන්ගෙය
අලුත් අවුරැද්දට කොණ්ඩ කැවුම් හදන්නේ මෙහෙමයි. - මුළුතැන්ගෙය
පොල්කිරි කැරමල් - මුළුතැන්ගෙය
.