.
මීකිරි, අඹ කේක් - මුළුතැන්ගෙය
උත්සව අවස්තාවකට ගැපෙන රසවත් චොක්ලට් කස්ටඩ් පුඩිමක් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
රස නහර පිනවන ලේයර්ඩ් ජෙලි පුඩිම - මුළුතැන්ගෙය
ජෙලි පෘෘට් - මුළුතැන්ගෙය
උදේට කන්න සොසේජ් ඇන්ඩ් ඔම්ලට් රෝල්ස් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
බිත්තර කට්ලට් - මුළුතැන්ගෙය
ලේසියෙන්ම ඇඹුල් තියල් හදන ක්‍රමේ දන්නවාද? - මුළුතැන්ගෙය
පලා ඔම්ලට් - මුළුතැන්ගෙය
වෙනස් විදිහකට රසම රස උප්පුමා හදමු - මුළුතැන්ගෙය
කට්ටා කරවල, ගෝවා ඉස්ටුව - මුළුතැන්ගෙය
හවස තේවලට ගන්න තල බෝල හදමු - මුළුතැන්ගෙය
කරවල මිශ්‍ර අර්තාපල් බැදුම - මුළුතැන්ගෙය
හාල්මැස්සන් මිශ්‍ර තිබ්බටු මැල්ලුම - මුළුතැන්ගෙය
ජාඩි ඇඹුලට - මුළුතැන්ගෙය
පාට පාට නැවුම් සීනි කුකීස් හදල බලමු - මුළුතැන්ගෙය
කූනිස්සන් තක්කාලි තෙම්පරාදුව - මුළුතැන්ගෙය
රසම රස තෝර මාළු තෙම්පරාදුව - මුළුතැන්ගෙය
ඉන්දීය ක්‍රමයට කෑම වේලක් – පූරී සමඟ බාජී - මුළුතැන්ගෙය
රසම රස රටකජු බැදුමක් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
ගෝවා මල් සමඟ බැදගත් කුකුළු මස් - මුළුතැන්ගෙය
.