.
වයිට් කේක් - මුළුතැන්ගෙය
අත්තම්මාගේ රහස්- හරි විදිහට ආහාර කල්තබා ගන්න මේ කරුණු දැනගන්න - මුළුතැන්ගෙය
කානිවල් රයිස් - මුළුතැන්ගෙය
ක්‍රිස්මස් කුකීස් - මුළුතැන්ගෙය
ස්පයිසි හොට් ක්‍රෑබ් - මුළුතැන්ගෙය
මොනවද මේ ෆින්ගර් ෆුඩ්ස් කියන්නේ? - මුළුතැන්ගෙය
මාස හයක් කල්තබාගත හැකි සීනි සම්බෝලය - මුළුතැන්ගෙය
උත්සවය රසවත් කරගන්නට චොකලට් ෆජ් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තක්කාලී සෝස් හදමු - මුළුතැන්ගෙය
නිවාඩුව තවත් රසවත් කරගනිමු - මුළුතැන්ගෙය
බිත්තර සෝඩා - මුළුතැන්ගෙය
උදෑසනට සුදුසුම ආහාර - මුළුතැන්ගෙය
පාන් වලින් පීසා හදල බලමුද? - මුළුතැන්ගෙය
ලුණු දෙහි හදමු ද? - මුළුතැන්ගෙය
ස්පැගටි ඉස්ටු - මුළුතැන්ගෙය
සැන්විචර්ස් - මුළුතැන්ගෙය
චිකන් මින්ස් - මුළුතැන්ගෙය
ප්‍රෝන්ස් සැලඩ් සමග ස්වීට් ඇන්ඩ් සවර් සෝස් - මුළුතැන්ගෙය
රසවත් ගුණවත් කිරි රොටී හදමු
එග් ටෝස්ට්
.