නෂීර් ජම්ෂීඩ් අත්අඩංගුවට ගනියි
ගම්මන්පිලට එරෙහි නඩුවක් විභාගයට ගැනීමට දින නියම වෙයි
මුස්ලිම් පාසල්වල නිවාඩු වෙනස් කිරීම ගැන විරෝධයක්
අනතුරින් මාස 8 ක බිළිදා මරු දකියි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved