නාවලපිටියේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්
පළමුවරට කෝප් වාර්තාවක් නීතිපතිට දුන්නා
ළමා ශ්‍රමිකත්වයට එරෙහි ජාත්‍යන්තර දිනය අදයි
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ පෙරමුණේ ජාතික මහා සමුථව
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved