සයිටම් විරෝධි සටන අවසන් නැහැ
උමා ඔය ගැන ජනපති සහ අගමැති කතා කරයි
කුරුවිට පතලක් කඩා වැටීමෙන් දෙදෙනෙක් මරුට
අවිධිමත්ව පිහිටා ඇති කතරගම කඩ සාප්පු එක් ප‍්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයකට
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved