රටේ ආර්ථීක වේගය ශීඝ්‍රයෙන් පහළ බැහැලා
තොරතුරු නිලධාරියා පත් කරයි
ඉදිරි ජනාධිපති අපේක්ෂකයාත් මෛත්‍රීමයි
සයිටම් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බලවේගය මෙන්න
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved