පිටි බදු අඩු කළාට ජනතාවට මිල අඩු වෙන්නේ නැහැ ලු
ව්‍යවස්ථාවේ බුද්ධාගමට ලබාදී තිබු ප්‍රමුඛස්ථානය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඉතිහාසයේ පලමුවරට බාලදු කරයි…
 වර්ජනයෙන් දුම්රිය ධාවනයට බාධාවක් නෑ
බැඳුම්කර ජනමාධ්‍යයට ඒකාබද්ධයෙන් තහංචියක්
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved