ඉසුමෝ සහ සසනමි පිටත්ව යයි
Man detained after his drone falls on Ruwanwelisaya
හෝටලයක් වටලා මත් වූ පාසැල් සිසුන් 200ක් අල්ලයි!
වලවේ ගඟ හත්ගව්වක් තියා අමුඩ ගහන මිනියෙක් නෙවෙයි මර්වින් සිල්වා
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved