ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිසම වඩාත් සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා
දඹුලූ ක‍්‍රිකට් තරගය අතරේ  වෛද්‍යවරියකට අතවර කරලා
දෙවන පාසල් වාරයට සිසුන් දැනුවත් කිරීමට උපදෙස්
වැලිකඩ රැඳවියන්ගේ දහදියට ලැබුණු ජීවිත කාලයටම නොලැබෙන දේ
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved