ඉරණවිල වසා දැමීම ගැන ඇමෙරිකාව තතු පහදයි
තෙවරප්පෙරුම  විපක්ෂ නායක වෙනුවෙන් වකුගඩුවක් දෙන්න සුදානම්
Victims of 2012 Welikada prison riots to be compensated
Pro-Tamil groups not averse to Rajinikanth visiting Sri Lanka when situation improves
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved