විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්තය පිළිබඳ දෙවන අන්තර් ජාතික සමුළුව ලබන බදාදා සිට
යුද හමුදාවේ අවි ගබඩාව බිඳ අවි ගෙන ගිය හැටි ගැන අලුත් සැකයක්
32 illegal migrants arrested off Kankesanthurai
තරින්දි මැරූ කෙනා ඇයගේ පෙම්වතෙක් නෙවෙයිලු – තරින්දිගේ මව සියල්ල හෙළි කරයි
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved