ගංවතුරට නාය යෑමට ලක්වූවන්ට මෙන්න පණිවිඩයක්
One injured after gunman opens fire at three-wheel
පැනිල්ල අයිතියක් - ආණ්ඩුව ස්ථාවරයි
"අද ඇරඹෙන තැපැල් වර්ජනයට 25000ක් සහය දෙයි"
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved