නියඟයෙන් පීඩා විඳින අය 117ට කියන්නැයි දැනුම්දෙයි
2016 උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි
දකුණේ ශාන්ටත් වැඩ වරදියි.. පළාත් සභාවට විශ්වාස බංගයක්..
ඡන්ද නොතියන කොමිසම කොස් කොටන්නදැයි මාධ්‍ය අසයි.. මැකොට මල පැන අඩි පොලවේ හප්පා යකා නටයි..[Video]
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved