වියලි කාලගුණ තත්ත්වයේ සුළු වෙනසක් ඉදිරි දින කිහිපයේදී
අධිකරණ නිලධාරීන්ගේ සුදුසුකම් ගැසට් කිරීමට පියවර ගනියි
මත්ද්‍රව්‍ය කුස තුළ සඟවාගෙන ආ පකිස්ථානුවා කොටු
Man shot dead in Athurugiriya
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2016 DM Technology. All Rights Reserved